Kursplan

Diplomerad massageterapeut – utbildningens innehåll

Utbildningens mål och inriktning

Utbildningen syftar till att skapa grunden för en yrkesverksamhet som massageterapeut inom friskvård och kroppsvård både till privatpersoner och anställda inom näringslivet.
Endera med en egen klinik eller som anställd på företag som till företag eller privatpersoner säljer tjänster inom friskvård och/eller massage.
Utbildningen mål och inriktning är att utbilda eleven i massageterapins alla områden, där grunden är Svensk klassisk massage:

 • Förebyggande som friskvård i samklang med en balanserad holistisk livsstil.
 • Behandlande av åkommor, både fysiska och psykiska.
 • Rehabilitering av åkommor, både fysiska och psykiska.
 • Återhämtning efter fysisk och psykisk påfrestning och ansträngning.
 • Avslappning i vardagen med samklang för en balanserad holistisk livsstil.
 • Avkoppling i samband med rekreation.

 

Utbildningens lärandemål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om
• Massageterapins alla områden: Förebyggande, Behandlande, Rehabilitering, Återhämtning,
Avslappning, Avkoppling
• Människokroppens uppbyggnad, funktion och fysiologi
• Rörelseapparatens funktionella anatomi och fysiologi
• Massagegreppens olika funktioner samt när och hur dessa kan användas.
• Sjukdoms- och skadelära
• Problem och skador i rörelseapparaten och omhändertagande och förebyggande av dessa
• Stretchingmetoder

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
• Utföra behandling i svensk klassisk massage. Områdena för massagebehandling är: Förebyggande, Behandlande, Rehabilitering, Återhämtning, Avslappning, Avkoppling.
• Utföra terapeutiska töjningar och instruera i hemtöjningar
• Planera och genomföra massage, friskvårdsinsatser samt enklare tränings- och kostrådgivning på ett självständigt sätt.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
• Ge och rekommendera förebyggande friskvård i samklang med en balanserad holistisk livsstil.
• Behandla åkommor, både fysiska och psykiska.
• Ge rehabiliterande vård av åkommor, både fysiska och psykiska.
• Skapa återhämtning efter fysisk och psykisk påfrestning och ansträngning.
• Ge avslappnande behandlingar i samklang med en balanserad holistisk livsstil.
• Skapa avkoppling i samband med rekreation.
• Förstå indikationer samt kontraindikationer för massage under rehabiliteringen av olika typer av skador
• Möta kunden på ett för kunden passande sätt i linje med friskvård och kroppsvård
• Starta och driva eget företag
• Marknadsföra sina och företagets tjänster

Delkurser – beskrivning

Humanbiologi

Beskrivning: Kursen skall ge goda kunskaper om människokroppens uppbyggnad, funktion samt tillhörande medicinsk terminologi. Tyngdpunkten i kursen ligger på rörelseapparatens anatomi och fysiologi.

Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • Kunna redogöra för människokroppens grundläggande uppbyggnad och funktion, både anatomiskt och fysiologiskt.
 • Ha fysiologiska kunskaper avseende cellen och dess ämnesomsättning, blodet och cirkulationsorganen, andningsorganen, nervsystemet och huden.
 • Ha grundläggande kunskap om de vanligaste organsjukdomarna och rörelseorganens sjukdomar.
 • Ha mycket goda anatomiska och fysiologiska kunskaper avseende rörelseorganen.
 • Ha förståelse för hur kroppens muskler samverkar både i det posturala arbetet och i rörelse.
 • Ha god förståelse för hur rörelseapparaten påverkas av både inaktivitet, träning och överbelastning
 • Kunna utföra HLR

Manuell medicin

Beskrivning: Kursen innehåller de kunskaper som krävs för att den studerande på ett säkert sätt ska kunna använda manuella behandlingsmetoder baserade på klassisk svensk massage.

Efter genomgången kurs ska den studerande:
• Kunna utföra Svensk klassisk helkroppsmassage med hjälp av de klassiska grundgreppen samt ha kunskaper om terapeutisk massage, idrottsmassage och avslappningsmassage
• Kunna förstå och bedöma lämpligheten av att utföra en massagebehandling
• Kunna förstå vikten av gott patientbemötande. Arbeta på ett säkert och etiskt sätt. Självständigt kunna utföra massagebehandlingar
• Kunna föra journal och hantera hälsodeklarationer
• Kunna utföra terapeutiska muskeltöjningar (stretching) samt instruera och demonstrera töjningar som kan utföras självständigt av patienten
• Kunna utföra enkla tester och undersökningar som leder till säkrare och effektivare behandlingar. Inneha kunskaper i tillämpad anatomi, vilket innebär att kunna palpera och identifiera anatomiska strukturer

Marknadsföring och företagande

Beskrivning: Kursen syftar till att ge förståelse för affärsidéns betydelse för eget företagande och dess förutsättningar för framtida utveckling. Kursen ger kunskaper om olika företagsformer och lagar och regler som styr förutsättningar för företagande. I kursen ingår att göra en affärsplan, där ett valfritt fiktivt företag i friskvårdsbranschen ska behandlas.

Efter genomgången kurs ska den studerande:
• ha kunskap om hur en affärsidé ligger till grund för en verksamhet
• ha kunskap om olika företagsformer och känna till för- och nackdelar vid start och drift av ett företag i friskvårdsbranschen.
• ha kunskap om lagar och regler som styr förutsättningar för företagande
• ha förståelse för affärsidéns och affärsplanens betydelse för företagets förutsättningar samt hur det bidrar till företagets fortsatta utveckling förstå vikten av värdskap och försäljning för att skapa en grund för företagande.

Skolklinik

Beskrivning: I denna kurs är utförandet av massage enligt de ergonomiska riktlinjer som gäller för att massören skall klara sin egen hälsa viktigt. Olika grepptekniker praktiseras liksom rörelsefrämjande åtgärder såsom muskeltöjningar. Kontraindikationer och dess betydelse är att förstå och ta hänsyn till. Detta dokumenteras och följs upp i och med journalhantering. Genom kommunikation och bemötande gentemot kund/patient skall det förhållningssätt, på vilket en trygg och säker behandling vilar, säkerställas och etableras.

Efter avslutad kurs ska den studerande:
• Kunna omsätta teoretiska och praktiska kunskaper i praktisk verksamhet genom att delta i det löpande arbetet på arbetsplatsen
• Kunna förstå och avgöra olika patienter/kunders specifika behov och tillämpning av för ändamålet relevant behandling
• Kunna bemöta och kommunicera med patient/kund på ett professionellt sätt
• Kunna redogöra för massagens roll, plats och vikt på praktiserad arbetsplats

Examination

Utbildningen avslutas med ett prov som täcker både de teoretiska och praktiska kunskaperna. När du har genomfört provet med minst ett godkänt resultat är du Diplomerad Massageterapeut från Medicinskt Kursforum.

Lärare och handledare

Våra lärare har mångårig klinisk erfarenhet samt flera års erfarenhet av undervisning eller handledarskap på våra utbildningar.

Våra lärare och handledare i praktiska ämnen är legitimerade naprapater eller certifierade massörer med minst tre års klinisk erfarenhet och/eller undervisningserfarenhet.

Lärare i teoretiska ämnen är läkare, naprapater, sjukgymnaster, vårdlärare eller sjuksköterskor med god undervisningserfarenhet.

Certifiering av Branschrådet Svensk Massage

Du har möjlighet att certifiera dig för Branschrådet Svensk Massage. Det innebär ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov, som först kan genomföras efter att du blivit Diplomerad Massageterapeut av Medicinskt Kursforum.

Kursinformation

All undervisning bedrivs i skolans lokaler i Kräftriket inom universitetsområdet Frescati i Stockholm.

Att läsa på deltid/distans

Kombinationen deltid/ distans innebär att du inför varje träff behöver förbereda dig. Du kommer att själv aktivt arbeta med litteratur, inläsningsuppgifter och frågeställningar som berör momenten till kommande träff. Vi lägger stor vikt vid engagemang och eget ansvar när det gäller distansstudierna. Mängden litteratur är stor, och flera självständiga arbeten ska också lämnas in. Arbetet sker i ett webbaserat verktyg där du arbetar enskilt eller i grupp och möter dina mentorer. Handledning och projektarbete sker ofta via mail. Du behöver alltså ha tillgång till bärbar dator eller verktyget, skrivare och internet på hemmaplan och ha datavana.

Ansökan

Du kan anmäla dig fram till kursstart den 15 november men ju tidigare du anmäler dig så är du säker på att få en plats. 2-3 veckor före kursen kommer kurskallelse, kursinformation och faktura via brev.

Återbud

Återbud skall ske skriftligen, ej via e-post. Brevet skall vara skolan tillhanda senast 30 dagar före kursstart, detta för att personer på reservplats ska erbjudas rimlig förberedelsetid.

Försäkring

Alla studenter är försäkrade för all undervisning via Svedea. Vidare information om försäkringar ges vid kursstart.

Boende

Studerande betalar själv eventuell resa, kost och logi.

Relaterat material

Vill du läsa mer om utbildningen, vilka jobbmöjligheter som finns och bakgrunden till varför vi utgår från Svensk klassisk massage? Läs mer Diplomerad Massageterapeut: upplägg.

Är du redo för en anmälan – gå direkt till vår ansökan.

Translate »
%d bloggare gillar detta: